• pexels-ron-lach-9953820

Haryt meselesi

asd

Keý van Dijk

Keý Wan Dijk 5 ýaşyndan bäri bäsleşýär.30 ýyllap woleýbol oýnajakdygyny aýdýar.Professional maksady iň ýokary derejede ýeňiş gazanmak.Keý, şol sanda köp çempionlyk atlaryny gazandy

Keýiň berk ynamy bar, her gün türgenleşigi güýçlendirmek, yzygiderli kämilleşdirmek, yzygiderli öwrenmek.Buz gysyş ulgamyny agyr türgenleşik wagtynda ýa-da güýçli bäsdeşlikden soň şikeslerden ýa-da ýadawlykdan tiz gutulmagyna kömek etmek üçin ulanmagy halaýar.Gowy duýdy!

Hormatly baýrak

2005 Topteams kubogy 4-nji Afiny;2005 Iň gowy golçy + Iň gowy hüjümçi Topteams kubogy;2007-nji ýylyň çempiony Belgiýa CUP;2008 çempion Belgiýa ligasy;2008 çempion Belgiýa CUP;2008 Kümüş CEV CUP Rim Italiýa;2010 Sloweniýanyň kubogy;2010 Sloweniýa ligasynyň çempiony;2010-njy ýylyň çempiony MEVZA;2013 çempion A2 Italiýa Molfetta;BAE-iň çempiony Al Ain Club SG

Vito Dragic

Vito Dragic Sloweniýadan.Vetter sport karýerasyna 1999-njy ýylda bäş ýaşynda JK Impol-a goşulanda başlady.Ilki basketbol ýaly beýleki sport görnüşleri bilen gyzyklandy, ýöne dzýudo onuň bilen galdy.2008-nji ýylda Italiýada geçirilen ilkinji halkara ýaryşynda medal alanda, Wetteriň karýerasy we durmuşy tersine boldy, şeýlelik bilen BIH (U16) adyny gazanmak üçin ýeterlik bal gazandy.
Injaralanmalar Witteri professional karýerasynyň dowamynda köpeltdi.Orta mekdepde ilkinji gezek ýaralananda, fiziki taýdan bejeriş we fiziki terapewt Matej Cebokl bilen duşuşmak bagtyna eýe boldy.Reabilitasiýa boýunça tejribeleri meni gaty haýran galdyrdy, şonuň üçin Witt hem professional fiziki terapewt bolmak kararyna geldi.Alty ýyldan soň, Alma Mater Europaea-ny fiziki bejerişde üstünlikli gutardy.Wiktor impulsly sikl sowuk gysyşlarymyzy gowy görýär we okuwdan ýa-da şikeslerden soň derrew ulanýar.
"Näme-de bolsa, dzýudo meni kimdigimi görkezdi. Ol meni fiziki we akyl derejesinde döretdi, meni arzuw edýän karýeramy döretdi we dünýäniň köp ugurlaryndaky beýik adamlar bilen dostluk we aragatnaşyk gurdy. Men çuňňur minnetdar bularyň hemmesi, men hiç hili MEDALS ýa-da hormat diýmek islämok. "

sda

Hormatly baýrak

2009 - U-17 kadetleriň Europeanewropa çempionaty - Erkekler + 90kg: 7-nji;2012 - U-20 Europeanewropa çempionaty - Erkekleriň agramy +100 kg: 7-nji;2014 - Europeanewropa kubogy - Belgrado - Erkekleriň agramy +100 kg: 2-nji;2015 - Europeanewropa kubogy - Celje - Podcetrtek - Erkekleriň agramy +100 kg: 3-nji;2015 - Erkekleriň kontinental açyk - Taýpeý - Erkekleriň agramy +100 kg: 3-nji;2015 - Europeanewropa kubogy - Bratislava - Erkekleriň agramy +100 kg: 2-nji;2015 - Europeanewropa kubogy - Belgrado - Erkekleriň agramy +100 kg: 3-nji;2015 - Europeanewropa kubogy - Dubrownik - Erkekleriň agramy +100 kg: 2-nji;2015 - U-23 Europeanewropa çempionaty - Erkekleriň agramy +100 kg: 5-nji;2016 - Europeanewropa kubogy - Saraýewo - Erkekleriň agramy +100 kg: 1-nji;2016 - Gran Prisi - Zagreb - Erkekleriň agramy +100 kg: 5-nji;2016 - Erkekleriň kontinental açyk - Glazgo - Erkekleriň agramy +100 kg: 3-nji;2017 - Erkekleriň kontinental açyk - Tunis - Erkekleriň agramy +100 kg: 3-nji;2018 - Gran Pri - Agadir - Erkekleriň agramy +100 kg: 7-nji;2019 - Europeanewropa kubogy - Celje - Podcetrtek - Erkekleriň agramy +100 kg: 1-nji;2019 - Gran Prisi - Budapeşt - Erkekleriň agramy +100 kg: 7-nji;2020 - Europeanewropa kubogy - Dubrownik - Erkekleriň agramy +100 kg: 2-nji