• pexels-ron-lach-9953820

Tomusda boýnuň sowadyjy turbasy

Geçen tomus aşa yssy howa köp ýerleriň gaty ýokary temperatura ýetmegine sebäp boldy, esasanam açyk howada, bu adamlaryň syýahat etmegine uly kynçylyk döretdi.Şol bir wagtyň özünde, içerki işler hem çäklendiriler, sebäbi kondisionerleriň aşa köp ulanylmagy elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolar we adamlaryň durmuşyna-da täsir eder.
Dürli ýurtlaryň ýaşaýyş endikleri başga.Köp ýurtda adamlar diňe güne garşy goragsyz açyk howada meşgullanýarlar.Bu, ýokary temperaturaly howa sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlyklara sebäp bolar we şol bir wagtyň özünde dürli derejelerde yssy urmagyna sebäp bolar, bu çynlakaý täsir edip biler we adamlaryň saglygyna howp abandyryp biler.Buz boýnunyň halkasy, adamlaryň soraglaryny açyk howada çalt düşürip biler we bedeniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykýan fiziki oňaýsyzlyklaryň öňüni alyp biler.
CRYO PUSH-iň boýnuny sowadýan turba, önümiň gözelligini göz öňünde tutup, çalt sowap biler we şol bir wagtyň özünde ýokary howpsuzlyga eýe.Zäherli we tagamsyz we adam bedenine zeper ýetirmeýän howa giňişligi senagaty tarapyndan tassyklanan PCM materialyny ulanýar.Şol bir wagtyň özünde Wendi amatly temperaturada saklap bilýär, pes temperatura sebäpli deriniň zeperlenmegine we ýokary rahatlygyna eýe bolup biler.

sport üçin boýnuň sowadylmagy


Iş wagty: 15-2023-nji fewral