• pexels-ron-lach-9953820

Täze suw geçirmeýän guýma gapagymyz üçin täze görnüş

Suw geçirmeýän kostýumlar gündelik durmuşymyzda diňe ýanmakda, gaýmakda we ýiti ýaralarda giňden ulanylýar.Süýji keseli aýagy babatynda-da köp sanly programma bar.
Şepagat uýalarynyň köp görnüşi bar.Birinjisi, bazardaky iň köp ýaýran şepagat uýasy bolan halka şepagat uýasydyr.Gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi bar, ýöne ulanmak gaty amatly däl.Ikinjisi, polietilen we matadan ýasalan gorag örtügi, geýmek aňsat.Arkaýyn, ýöne hyzmat möhleti birinjiden gysga.Indi CRYOPUSH ikinji görnüşli şepagat uýasyna meňzeş täzesini döretdi, ýöne möhürleýji bölegi silikon materialdan ýasaldy.Täze şepagat uýasy birinji görnüşe garanyňda has amatly, ýöne ikinji görnüşine garanyňda has gowy möhürleme we has uzak ömri bar.has uzyn.

护理 套 四 型 蓝色


Iş wagty: 28-2023-nji fewral